Geen producten (0)

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument
en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
3
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of
diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten
door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en
de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-,
bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of
digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of
ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de
informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op
afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in
het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of
diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van
één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese
modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter
zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn
samengekomen.
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Panzy
Vestigingsadres: Rooseveltlaan 233 Utrecht
Telefoonnummer: 0639541058 van 09:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: info@panzy.nl
KvK-nummer: 73699241
Btw-nummer: NL 396641416B01
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand
gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de
consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de
ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat
de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische
weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een
eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet
4
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van
toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval
van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig
is.
Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud
en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door
de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke
vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen
zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van
deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een
veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek
goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de
volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan
maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van
toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de
overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan
één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een
bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen
naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
5
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer
mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft
geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft
ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag
waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet
op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De
ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn
reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij
niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het
modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van
de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen
twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na
de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van
het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en
inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een
manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet
voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht
heeft verstrekt.
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel
van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de
consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet
als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn
in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in
originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet
heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te
dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of
de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of
bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag
verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op
het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
6
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit,
die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van
stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de
kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water,
elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager
geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de
nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van
rechtswege ontbonden.
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt,
stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de
ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend
op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf
af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument
aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij
de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te
betalen.
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de
ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan
een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden
aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te
zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de
producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de
overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een
bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer,
autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of
periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden
vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een
specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te
worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
7
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan
de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van
schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is
verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
Artikel 11 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten
en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn
aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele
prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien
zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien
de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product
geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt
nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de
ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de
overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur
of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan
waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de
overeenkomst.
Artikel 13 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de
ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij
een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een
bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk
30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de
overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft
onverwijld terugbetalen.
8
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van
bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de
bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde
periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een
bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een
bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde
van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde
mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie
maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren
van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en
weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en
eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst
te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid
zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
Artikel 15 - Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de
consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn,
of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van
een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de
bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer
verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de
consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of
dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de
ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de
ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen
heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze
14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer
9
gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze
incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de
daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer
kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
Artikel 16 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure. Niet aanwezig op de site.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de
gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum
van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg
op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Artikel 17 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking
hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de
consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument
op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
10

Cookies

Cookies
Panzy gebruikt cookies om het gebruik van deze website te analyseren en het gebruik van deze
website te vergemakkelijken. Door verder gebruik te maken van deze website ga jij akkoord
met het gebruik van cookies door Panzy.
Wat is een cookie?
Panzy maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje
dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw internetbrowser op jouw
computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan
bij een volgend bezoek weer naar de servers van Panzy worden teruggestuurd.
Toestemming
Wij kunnen enkel gebruik maken van cookies wanneer jij hiervoor toestemming hebt gegeven.
Je kan altijd je toestemming weer intrekken. Uiteraard kan je ook het gebruik van cookies
volledig blokkeren via de instellingen van jouw internetbrowser.
Gebruik van permanente (noodzakelijke) cookies
Met behulp van een permanente (noodzakelijke) cookie kan Panzy jou herkennen bij een
nieuw bezoek op deze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden
ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies, kan
Panzy de gegeven toestemming door middel van een cookie onthouden. Het voordeel is dat
je als bezoeker niet telkens jouw voorkeuren voor bepaalde cookies hoeft te herhalen.
Permanente (noodzakelijke) cookies zijn te verwijderen via de instellingen van de
internetbrowser.
Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kan Panzy zien welke onderdelen van de website je hebt
bekeken bij een bezoek aan deze website. Panzy kan dan haar dienst zoveel mogelijk
aanpassen op het surfgedrag van de bezoekers van deze website. Deze cookies worden
automatisch verwijderd zodra je de internetbrowser afsluit.
Tracking cookies van onze adverteerders en van Panzy
Met jouw toestemming plaatsen Panzy en haar de adverteerders tracking cookies op jouw
apparatuur. Deze cookies worden toegepast om bij te houden welke pagina’s je bezoekt op
het internet. Zo wordt er een profiel gecreëerd van jouw online-surfgedrag.
Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie door jouw bezoek
aan andere websites (waar je tracking cookies hebt geaccepteerd). Dit profiel wordt niet
gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en andere persoonsgegevens, die bij Panzy
bekend zijn door jouw gebruik van deze website, maar dient alleen om advertenties af te
stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Door het gebruik
2
van deze cookies kan bijvoorbeeld worden bijgehouden hoe vaak een advertentie wordt
bekeken.
Google Analytics
Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van
de Analytics-dienst. Panzy gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen
over hoe bezoekers deze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de
informatie namens Google verwerken. Panzy heeft hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres
wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy
Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse
Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor
de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Social media cookies van derden
Op deze website zijn social media cookies opgenomen die bijdragen aan het functioneren van
betreffende social mediawebsites. Hierbij kun je denken aan buttons die opgenomen zijn om
webpagina’s te kunnen promoten (liken), delen (tweeten) en het bekijken van video’s via
social media op sociale netwerken. Deze buttons werken door middel van stukjes code die
van de desbetreffende social mediawebsites afkomstig zijn zoals Facebook en Instagram. Door
middel van deze stukjes code worden cookies geplaatst. Panzy heeft daar geen invloed op. Je
kan de privacyverklaring van deze social mediawebsites lezen (welke regelmatig kunnen
wijzigen) om te begrijpen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze
cookies verwerken.
De informatie die social mediawebsites verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.
De informatie wordt door sommige social mediawebsites overgebracht naar de Verenigde
Staten.
Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens.
Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen, kan Panzy je daarbij vragen om
je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld
aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze
terug vinden in de instellingen van je internetbrowser.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen, alsmede het verwijderen van cookies, kun
je vinden met behulp van de Help-functie van jouw internetbrowser.
Cookies verwijderen in Internet Explorer
3
Ga naar het menu Extra > Internetopties > Algemeen. Klik onder ‘Browsegeschiedenis’ op
‘Verwijderen’. Je wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval ‘Cookies’
aangevinkt is en klik op Verwijderen.
Cookies verwijderen in Firefox
Ga naar Extra > Opties > Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen. Onder ‘Details’ kun
je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies’ aan. Je kunt ook aangeven
hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier op ‘Alles’.
Cookies verwijderen in Google Chrome
Klik op het icoontje met de drie bolletjes rechts bovenin. Klik op ‘Meer hulpprogramma’s’ >
‘Browsegegevens wissen’. Kies bovenaan het tijdvak waarin cookies verwijderd moeten
worden. Selecteer ‘Het eerste gebruik’ om alles te verwijderen. Zorg dat ‘Cookies en andere
sitegegevens verwijderen’ aangevinkt staat.
Cookies verwijderen in Safari
Klik op het radar icoontje rechts bovenin. Klik op preferences, ga naar ‘Privacy’ en klik op
’Remove All Website Data’. Je kunt ook op ’Details’ klikken en geselecteerde gegevens
verwijderen.
Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via deze website
advertenties aan je vertonen. Deze tracking cookies kan je centraal verwijderen via Your
Online Choices: http://www.youronlinechoices.com/nl/.
Meer informatie over cookies?
Mocht je nog vragen hebben over ons cookiebeleid, neem dan contact op met Panzy via
info@panzy.nl
Versie: februari 2019

Privacyverklaring

PANZY
Panzy (hierna ook: “wij” of “ons”) verwerkt in het kader van haar dienstenverlening gegevens
die verband houden met jou als gebruiker van onze diensten of die jou identificeren
(“persoonsgegevens”). We doen dit in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (“AVG”). Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij, als
verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verzamelen, delen, gebruiken en/of
anderszins verwerken.

 

1. Identiteit en contact
Panzy
Rooseveltlaan 233 Utrecht
3527 AB Utrecht
T: 0639541058
E: info@panzy.nl
2. Persoonsgegevens die wij verwerken en doel
2.1 Gebruik website
Wanneer je de website www.panzy.nl bezoekt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het
type apparaat waarmee je onze website bezoekt, het type browser en welke webpagina’s je
bezoekt. Het gaat hier om niet-identificeerbare gegevens die ons helpen de website te
verbeteren en het gebruiksgemak te optimaliseren.
In dit verband plaatsen we ook cookies, kleine bestandjes die op je computer, tablet of
mobiele telefoon worden opgeslagen op het moment dat de website wordt bezocht. Je kunt
hier meer over lezen in onze cookieverklaring.
2.2 Aanmelden profiel
Wanneer je een gepersonaliseerde account wil aanmaken bij Panzy, dien je een profiel aan te
maken. In dat verband vragen wij:
• Geslacht
• Naam
• Contactgegevens zoals adres, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres
Panzy verwerkt daarnaast betaalgegevens om betalingen en terugbetalingen van jouw
bestelling te kunnen reguleren. Wij slaan deze gegevens niet op.
2.3 Doel verwerking persoonsgegevens
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om jouw betaling te kunnen afhandelen;
• Om je te kunnen bellen/e-mailen indien dit noodzakelijk is om onze dienstverlening te
kunnen realiseren; en
• Om je de mogelijkheid te geven om een account aan te maken
Deze gegevens zijn van belang om het plaatsen van jouw bestelling of het eventueel
terugsturen van een gemaakte bestelling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.
4
3. Persoonsgegevens die wij delen met derden
Panzy deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, behoudens in de volgende gevallen:
1. Bedrijven aan wie wij - op jouw verzoek - gegevens verstrekken;
2. Bedrijven die wij inschakelen ten behoeve van onze dienstverlening (‘verwerkers’),
bijvoorbeeld onze IT-leveranciers. In verwerkersovereenkomsten hebben wij afspraken
met hen gemaakt rondom zorgvuldige omgang en beveiliging van persoonsgegevens;
3. Instanties of partijen aan wie wij op grond van een wettelijke verplichting bepaalde
persoonsgegevens bekend moeten maken; en
4. Voor zover we hiervoor jouw toestemming hebben verkregen, met derden – zoals Google
en Facebook – teneinde je relevante advertenties te kunnen tonen. Voor meer informatie
hierover verwijzen wij je naar onze cookieverklaring.
Om de inhoud en het gebruik van onze website te optimaliseren en te verbeteren, hebben we
inzage in het gedrag van jou als gebruiker van onze website. Dat doen wij met behulp van
Google Analytics. Deze functionaliteit is privacy-vriendelijk ingesteld, waarbij wij een
verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten, het IP-adres wordt geanonimiseerd
en geen gegevens worden gedeeld met Google.
De persoonsgegevens die wij verwerken worden in principe niet doorgegeven aan partijen of
landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht de doorgifte van
persoonsgegevens aan partijen of landen buiten de EER noodzakelijk zijn, dan zullen wij
daarvoor de wettelijke vereisten in acht nemen.
4. Beveiliging van de persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw
persoonsgegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en
misbruik. De data worden onder meer in versleutelde vorm opgeslagen in een datacentrum
in Nederland en beschermd tegen ongeautoriseerde toegang via versleutelde transmissie en
opslag.
5. Jouw rechten
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzaak voor de doeleinden waarvoor de
persoonsgegevens zijn verkregen, dan wel in overeenstemming met toepasselijke wettelijke
bewaartermijnen. Je hebt te allen tijde het recht om ons eerder om verwijdering van jouw
persoonsgegevens te verzoeken.
Je hebt tevens het recht om inzage, wijziging, aanvulling of om gegevensoverdracht van je
persoonsgegevens te verzoeken. Overigens kun je ook zelfstandig in je profiel je gegevens
aanpassen en/of verwijderen. Verder kun je een verzoek indienen om een bepaalde
gegevensverwerking te beperken, dan wel hier bezwaar tegen te maken. Verzoeken of
klachten rondom privacy kunnen aan ons worden gericht via de hiervoor weergegeven
contactgegevens. Na ontvangst van een verzoek zullen wij hier binnen de toepasselijke
termijnen op reageren.
5
Volledigheidshalve wijzen wij je er tevens op dat je het recht hebt een klacht in te dienen bij
de toezichthouder, de “Autoriteit Persoonsgegevens”.
6. Toepasselijk recht
Deze privacyverklaring, alsmede alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband
houden met deze privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
7. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen om de conformiteit
met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze
privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat je op de hoogte bent van
eventuele wijzigingen.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Facebook